Пошук
Пошук

Угода користувача


Ця Угода регулює відносини між адміністрацією Інтернет-ресурсу https://etwish.com.ua/ (далі - Сайт) і кожною фізичною особою, яка зайшла на сайт (далі - Користувач), з приводу використання Користувачами наявного функціоналу Сайту і послуг, що надаються адміністрацією Сайту. Адміністрація Сайту і Користувачі спільно називаються «Сторони», а окремо - «Сторона».
Умови Угоди Сторонами приймаються беззастережно без додаткового обговорення умов. Сторони зобов'язуються суворо й неухильно дотримуватися всіх умов цієї Угоди.
Користувачі зобов'язуються дотримуватися вимог цієї Угоди при знаходженні на Сайті. Користувач зобов'язаний припинити використання Сайту в разі незгоди з окремими положеннями цієї Угоди або всім документом в цілому.
Укладення та виконання даної Угоди регулюється: Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про електронну комерцію», «Про захист прав споживачів", "Про захист персональних даних", а також іншими чинними нормативно-правовими актами.

1. Предмет Угоди.
1.1. Адміністрація Сайту надає Користувачам можливість отримання доступу до Сайту і використання його функціоналу, а також використання пропонованих адміністрацією Сайту послуг (при їх наявності). Сайт являє собою онлайн-платформу, на якій розміщується згрупована інформація про товари і продавців, що реалізують ці товари, і за допомогою якої Користувачі можуть отримати відомості про пропозиції кількох продавців у потрібних товарних групах, а також перейти на інтернет-сайти зазначених продавців для оформлення угоди купівлі-продажі обраного товару.
1.2. Адміністрація Сайту здійснює всі доступні їй заходи для підтримки працездатності Сайту, для забезпечення можливості Користувачам знайомитися з пропозиціями продавців про реалізовані ними товари і переходити на їх інтернет - ресурси для укладання договорів купівлі-продажу обраних товарів.

2. Порядок користування Сайтом.
2.1. Адміністрація Сайту здійснює опублікування на Сайті інформації про товари, що пропонуються продавцями, про самих продавців, а також іншої інформації, передбаченої українським законодавством про захист прав споживачів. На сторінці кожного товару адміністрація сайту розміщує активну посилання на інтернет - магазин продавця, що реалізує відповідний товар.
2.2. Користувач після ознайомлення з розміщеною на Сайті інформацією, зазначеною в п. 2.1. цієї Угоди, може перейти по посиланню на сторінці відповідного товару в інтернет - магазин продавця, що реалізує обраний ним товар. Відносини користувачів з продавцями в подальшому регламентуються діючими на зазначених інтернет - магазинах угодами користувача та іншими документами правового характеру. Відносини, пов'язані з укладенням Користувачами договорів купівлі-продажу обраних товарів і їх виконанням, а також відповідальністю, не входять в предмет цієї Угоди.
2.3. Користувач зобов'язується перед переходом по посиланню на інтернет - магазин продавця ознайомитися з умовами цієї Угоди та розміщеної на сторінці відповідного товару на Сайті інформацією.

3. Права і обов'язки Сторін.
3.1. Права адміністрації Сайту.
3.1.1. Адміністрація Сайту має право на власний розсуд визначати дизайн Сайту і його окремих елементів, його функціональні та інші можливості, угрупування товарів і їх кількість, перелік продавців, інформація про товари яких доводиться до відома користувачів за допомогою Сайту.
3.1.2. Адміністрація Сайту має право встановлювати плату за окремі послуги, що надаються за допомогою Сайту. Правила надання платних послуг можуть бути визначені окремими нормативними документами, прийнятими адміністрацією Сайту додатково і розміщеними на Сайті.
3.1.3. Адміністрація Сайту вправі на власний розсуд надати на запит користувачів інформаційне сприяння в частині користування Сайтом, роз'яснення інформації про конкретний товар і (або) продавця.
3.1.4. Адміністрація Сайту має інші правами, передбаченими цією Угодою.
3.2. Обов'язки адміністрації Сайту.
3.2.1. Забезпечувати працездатність Сайту і можливість Користувачам користуватися його функціоналом.
3.2.2. Не перешкоджати Користувачам у їх правомірному використанні Сайту.
3.2.3. Адміністрація Сайту має також інші обов'язки, передбачені цією Угодою та чинним українським законодавством.
3.3. Права Користувачів.
3.3.1. Безперешкодно і в будь-який час на свій розсуд користуватися Сайтом і доступним функціоналом.
3.3.2. Самостійно переглядати каталоги товарів, розміщених на Сайті, вибирати відповідні товари і переходити на сайти інтернет - магазинів продавців цих товарів.
3.3.3. Користувач має інші права, передбачені цією Угодою.
3.4. Обов'язки Користувачів.
3.4.1. Дотримуватися умов цієї Угоди.
3.4.2. Не вчиняти дії, які можуть привести до перебоїв в роботі Сайту, порушення інформаційної безпеки Сайту або до інших негативних наслідків.
3.4.3. Не використовувати Сайт для інших цілей, ніж пошук потрібного товару, ознайомлення з товарним асортиментом продавців і іншого роду полегшенням придбання необхідних Користувачеві товарів.
3.4.4. Користувач несе інші обов'язки, передбачені цією Угодою та чинним українським законодавством.

4. Конфіденційність.
4.1. У разі отримання адміністрацією сайту будь-яких персональних даних користувачів (в тому числі переданих автоматично), як то адреса електронної пошти, контактний номер телефону, ПІБ і т.д., то ці відомості виходять і обробляються адміністрацією Сайту виключно для виконання своїх зобов'язань за цією Угодою. Адміністрація Сайту зобов'язується не передавати третім особам отримані від Користувача дані без його згоди, за винятком випадків, передбачених українським законодавством.
4.2. Повідомлення Користувачем своїх персональних даних означає його безумовну згоду з тим, що адміністрація Сайту буде обробляти його персональні дані, використовувати їх для інформування Користувача про діяльність Сайту, відповідей на запити Користувача, а також вчинення інших дій, необхідних для виконання умов цієї Угоди.
4.3. Відносини Сторін, пов'язані з обробкою персональних даних користувачів, регламентуються Законом України "Про захист персональних даних" від 01 червня 2010 року № 2297-VI, а також діючої на Сайті політикою конфіденційності.
4.4. Адміністрація Сайту зобов'язується з урахуванням технічної можливості вживати заходів щодо забезпечення збереження персональних даних користувачів і недопущення несанкціонованого доступу до них третіх осіб.

5. Інтелектуальна власність.
5.1. Дизайн і програмний код Сайту, інформаційне, графічне, аудіо, відео, фото та інше наповнення Сайту, здійснюване адміністрацією Сайту і розміщене нею на Сайті (як видиме для Користувачів, так і не видиме без виконання спеціальних дій як правомірних, так і ні), є інтелектуальною власністю адміністрації Сайту чи інших правовласників, які уклали угоду з адміністрацією Сайту, що дає йому право розміщувати зазначені об'єкти інтелектуальної власності на Сайті або в його складі, і охороняються у відповідності до чинного українського законодавства.
5.2. Передача виключних прав на зазначені в п. 5.1. об'єкти не входить в предмет цієї Угоди.
5.3. Користувач несе встановлену українським законодавством відповідальність за будь-які дії, що порушують виключні права адміністрації Сайту.

6. Безпека.
6.1. Адміністрація Сайту зобов'язується проводити всі доступні їй з технічної та фінансової точок зору заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки Сайту. Дані заходи проводяться адміністрацією Сайту на власний розсуд і без попереднього повідомлення користувачів. У необхідних випадках адміністрація Сайту для проведення відповідних технічних робіт може обмежувати всім Користувачам доступ до Сайту, що не може розглядатися як порушення нею умов цієї Угоди. Про проведення технічних робіт адміністрація Сайту повідомляє Користувачів повідомленням на головній сторінці Сайту.
6.2. Сторони домовилися, що адміністрація Сайту з метою безпеки має право застосовувати на Сайті спеціальні програмні засоби без додаткового повідомлення користувачів.

7. Відповідальність.
7.1. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність отриманої від продавців інформації про товари, про самих продавців і іншої інформації, наданої продавцями для розміщення на Сайті, і не може нести відповідальність перед Користувачами за завдані їм збитки внаслідок недостовірності зазначеної інформації.
7.2. Відносини між Користувачами і продавцями в зв'язку з придбанням товарів, інформація про яких розміщена на Сайті, а так само пов'язані з укладенням зазначеними суб'єктами один з одним інших цивільно-правових договорів, регулюються укладеними Користувачами і продавцями окремими договорами. Відповідальність за належне виконання таких договорів лягає повністю на його сторони, до яких адміністрація сайту не відноситься. Враховуючи вище викладене, даним адміністрація Сайту повідомляє користувачів, що вона не приймає оплату від користувачів за придбані у продавців товари, не приймає замовлення на товари, інформація про яких розміщена на Сайті, не здійснює доставку товарів, а так само не робить інших дій, зазвичай здійснюються продавцями товарів, що реалізуються за допомогою мережі Інтернет.
7.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за збитки, що виникли у Користувачів або третіх осіб внаслідок порушення Користувачем умов цієї Угоди.
7.4. Адміністрація Сайту не гарантує збереження Сайту від здійснення третіми особами протиправних дій, спрямованих на порушення нормальної роботи Сайту, знищення інформаційної безпеки Сайту і т.д. і не може нести відповідальність за дані дії третіх осіб і наслідки вчинення цих дій.
7.5. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за збитки, завдані Користувачеві діями (бездіяльністю) іншого Користувача, вчиненими на Сайті.
7.6. Адміністрація Сайту не гарантує, що програмне забезпечення Сайту не містить помилок та / або комп'ютерних вірусів або сторонніх фрагментів коду.
7.7. Користувач забезпечує наявність відповідного технічного обладнання, доступу в мережу Інтернет для користування Сайтом. Адміністрація Сайту не може нести відповідальність за неможливість Користувача зайти на Сайт через несправність (в тому числі викликану діями шкідливих програм) або невідповідність технічного обладнання Користувача пропонованим вимогам, відсутність у нього доступу в мережу Інтернет, з інших причин, за які адміністрація Сайту не може відповідати.
7.8. Не вважаються невиконанням або неналежним виконанням адміністрацією Сайту своїх зобов'язань за цією Угодою перебої або неможливість доступу до Сайту, викликані: неправомірними діями Користувачів або третіх осіб, спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту і його інформаційної безпеки; збоями в роботі Сайту; діями органів державної влади.
7.9. У разі настання форс-мажорних обставин, а також аварій або збоїв в програмно-апаратних комплексах третіх осіб, які співпрацюють з адміністрацією Сайту, або дій (бездіяльності) третіх осіб, спрямованих на призупинення або припинення функціонування Сайту, можливе припинення роботи Сайту без попереднього повідомлення Користувачів.
7.10. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якої з своїх обов'язків, якщо невиконання є наслідком таких обставин, як повінь, пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, війна або військові дії та інші обставини непереборної сили, що виникли після укладення Угоди та незалежні від волі Сторін.

8. Порядок вирішення спорів.
8.1. У разі виникнення розбіжностей між Сторонами з приводу виконання цієї Угоди пріоритетною формою їх вирішення є переговори, які можуть здійснюватися в будь-якій узгодженій Сторонами формі.
8.2. При недосягненні Сторонами домовленості кожна із Сторін має право направити іншій Стороні претензію, оформлену в письмовому вигляді. У претензії повинні міститися дані, які ідентифікують Користувача: прізвище, ім'я, по батькові, місце реєстрації, адреса електронної пошти, контактний номер телефону. Без вказівки цих даних адміністрація Сайту має право не розглядати претензію, що надійшла.
8.3. Претензія Користувача може містити інформацію про порушення умов цієї Угоди з боку адміністрації Сайту. Також Користувач може звернутися до адміністрації Сайту зі скаргою на продавця, але тільки в частині недостовірності інформації про товар або про самого продавця.
8.4. Претензія розглядається адміністрацією Сайту протягом 10 діб з моменту її отримання в належному вигляді. Про результати розгляду претензії Користувач повідомляється за допомогою листа на адресу електронної пошти Користувача або поштового відправлення.
8.5. Претензійний порядок вирішення розбіжностей є для Сторін обов'язковим.

9. Інші умови.
9.1. Ця Угода укладається в електронній формі і не потребує письмового оформлення і підписання Сторонами.
9.2. Ця Угода набуває чинності з моменту її опублікування на Сайті в повному обсязі і діє безстроково.
9.3. Зміна умов цієї Угоди здійснюється шляхом публікації адміністрацією Сайту у відкритому доступі на Сайті нової редакції Угоди без окремого повідомлення Користувачів про це. Розміщення нової редакції Угоди на Сайті вважається належною формою повідомлення Користувачів про зміну Угоди. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її публікації на Сайті.
9.4. Сторони домовилися, що їх листування в електронній формі, за винятком випадків, особливо зазначених в Угоді, визнається ними такою, що має юридичну силу в разі виникнення розбіжностей.
9.5. На відносини Сторін, не врегульовані цією Угодою, поширюється чинне українське законодавство.